Elargir toutes les FAQ's
Réduire toutes les FAQ's

Eder n-alakɑm y-Ǝlmǝsix :

Mənənḳa š-yətɑqqal awidən ənɑlkɑm n-Ǝlməsix ?

Awidən, ɑs yəzzəgẓan əs Yeswa Ǝlməsix s-əwəl iyan-da ɑdj-əqqəl ənɑlkɑm-net. Nəɣrɑ dəɣ Ǝlanjil edag wɑ dj-əṇṇa : «Zəgẓən s-Ǝməli Yeswa Ǝlməsix fel ɑt-təgrəwa tɑggɑṣt, kay d-əɣiwən-nak.» [Ǝlanjil, Attɑrix ən Nəmmuzɑl 16 :31]

Awidən ɑdj-əzzəgẓən ɑs : Yeswa Ǝlməsix yamôṣ Eməli, yamôṣ Barɑr ən Məššina, ənken əs tən-yəṇṇa, aṛwɑh, yamôṣ Ǝmɑgɑẓ n-əddənet ənken yəṇṇa.

Awidən wɑ yaṛan ɑdj-əlkəm əy Yeswa Ǝlməsix, yəṣṣɑn ɑs, yaṛɑ tɑggɑṣt ən Məššina. Yəgrɑ ɑs, yamôṣ ənəzbekkəḍ ənken yəṇṇa Məššina də Betu-net. Yəṇṇɑ Yaḷḷɑ : «Wər əẓley wəliyan d-iyan; Fellɑs ɑɣalek kəllu inəzbəkkɑḍ ɑ amoṣan, əkiṭayṭayan y-addarɑjɑ wɑ́ fell-ɑssan yaṛɑ Yaḷḷɑ.» [Ǝlanjil, Kel-Roma 3 :22, 23]

Yəzzigẓan ɑs, Yeswa Ǝlməsix yamôṣ Ǝmɑgɑẓ n-əddənet; yəzzigẓan ɑs, Yeswa Ǝlməsix yəfrɑg ɑ-c-ɑgəẓ də bakkɑḍan-net. Ǝzzɑr ɑdj-agu tawɑṭre əs Məššina, yitɑb, yəgməy dəɣ Məššina ɑ dɑs-yəssurəf̣ ibakkɑḍan-net fel udən ən Yeswa Ǝlməsix. Nəɣrɑ dəɣ Ǝlanjil edag wɑ dj-əṇṇa : «Ǝmmoṣ təggiyye s-imi-nak ɑs, Yeswa yamoṣ Eməli, aṛwɑh, əmmoṣ təzzigẓana dəɣ əwəl-nak ɑs, Yaḷḷɑ yəssinḳar-c-id də tamaṭṭɑnt, ɑt-təgrəwa tɑggɑṣt. Fellɑs awidən, əwəl-net ɑ dəɣ-əzɑgẓɑn, əzzɑr yəgrəw təlɣudəlɑ; aṛwɑh, imi-net ɑ-s yətɑgayyɑt, yəgrəw tɑggɑṣt.» [Ǝlanjil, Kel-Roma 10 :9-10]

Səddərgən y ənken nəɣra dəɣ Ǝlanjil :

«Fellɑs Yaḷḷɑ, taṛɑ tɑ́ yəga y-əddənet, ənṭa ɑ fel əf̣f̣a Barɑr-net îyan-da ɑdj-ətwəḳɑt, fel awidən kəllu wɑ ṣər-əs yəzzəgẓanan, mɑ yəmmuṭ; aṛwɑh, ɑdj-əgrəw təməddurt tɑ wər nəɣərrəd.»

«Wɑ yəzzə́gẓanan əs Barɑr yəlɑ təməddurt tɑ wər nəɣərrəd; wɑ yugayan ɑ ṣər-əs yəzzəgẓən wər ze yəṇəy təməddurt, aṛwɑh, yəẉɑr-tu alham ən Yaḷḷɑ.» [Ǝlanjil, Ǝxya 3:16, 36]

«Fellɑs ɑɣalek kəllu inəzbəkkɑḍ ɑ amoṣan, əkiṭayṭayan y-addarɑjɑ wɑ́ fell-ɑssan yaṛɑ Yaḷḷɑ. Egɑs wə́nn əzzəgẓannin əs Yeswa Ǝlməsix, Yaḷḷɑ, s-əlxurmɑ-net, ɑ tən-yətɑf̣f̣in təlɣudəlɑ-net tənɑf̣ut, fel əddəlil n-ərrəẓuman wən dɑssə́n-yəga Yeswa Ǝlməsix ibakkɑḍan, ɑs yənɣal əzni-net; fellɑs Yaḷḷɑ ɑ c-ə́gan tɑḳute nn-ərrəẓuman ən bakkɑḍan əy wə́nn əzzəgẓannin ṣər-əs; ənki-da ɑ dəɣ təbbəyyan təlɣudəlɑ-net; fellɑs Yaḷḷɑ dəɣ azamɑr-net, yoyya ibakkɑḍan n-aɣalek wər ərẓeman ənnəbdɑ; Egɑs amarda təlɣudəlɑ-net ɑ yə́bbəyyan, ɑs sɑn, yamoṣ Məšš-is ən Təlɣudəlɑ, aṛwɑh, Ǝnṭa ɑ yətɑggin awidən alɣɑdil wɑ yəzzə́gẓanan əs Yeswa.» [Ǝlanjil, Kel-Roma 3 :24-26]

Yəṇṇɑ Yeswa Ǝlməsix : «Yəllîkan wɑ yəllikanan əmmelaɣ-ɑwan, wɑ yəzzəgẓanan ṣər-i yəgrɑw təməddurt tɑ wər nəɣərrəd. . . . wɑ di-dj-oṣan oṣebaɣ-ɑs, wər he t-addankaya faw.» [Ǝlanjil, Ǝxya 6 :47, 37]

Tɑggɑṣt n-ǝgg-ɑdǝm :

Tətɑggim imarkedan fel ɑt-təgrəwam asɑruf̣ ən bakkɑḍan ?

Ebaw! Dəɣ Ǝlanjil d-Attawraṭ nəṇɑy ɑs, awidən, cis wər ətub, wər əgrew asɑruf̣ ən bakkɑḍan-net ɣur Yaḷḷɑ, wər əfreg igi nn-amarked. Nəɣra dəɣ Attɑrix n-Ǝnnəbi Iṣɑyɑ edag wɑ dj-əṇṇa:

« Ket-nana nəjjîrgan, əzzɑr təlɣudəlɑ-nana tolɑ əd-raḳḳan əjjirganin; ket-nana nəciɣɑr ənkenn ala, əzzɑr əbatan-ɑna bakkɑḍan-nana ənkenn ɑḍu. » [Attɑrix n-Ǝnnəbi Iṣɑyɑ 64:6]

Kunḍba ɑn-nəgrəw asɑruf̣ ən bakkɑḍan-nana, əzzɑr ɑ dɑn-yəzzəzdəg Məššina, yaf̣f̣-ɑna təlɣudəlɑ tɑn-netɑh; amera alaq tay ɑn-nagu imarkedan, bašɑn wər he tən-nətəg fel ɑn-nəgrəw asɑruf̣, dessɑn nəgrɑw-tu əruw. Dəɣ Ǝlanjil nəɣra edag wɑ dj-əṇṇa:

« . . . əlxurmɑ ən Yaḷḷɑ ɑ-s təgrawam tɑggɑṣt fel əs təzzigẓanam əs Yeswa Ǝlməsix; warge araṭ kun dj-əgmɑḍan, tənɑf̣ut ən Yaḷḷɑ ɑ tamoṣ; sɑn, wər təgərrəw əs markedan, mɑ yəga awidən wəliyan ibarɑgan-net. » [Ǝlanjil, Tuṣunt Tətiwaggat əy Kel-Afesos 2:8-9]

Tɑggɑṣt, tənɑf̣ut ən Məššina ɑ tamoṣ; warge inazzɑn əs təgɑrraw; yətɑf̣f̣-ɑnaq-qat bennɑn-da s-əlxurmɑ ən Yeswa Ǝlməsix ɑs nəzzəgẓan ṣər-əs. Dəɣ Ǝlanjil nəɣra edag wɑ dj-əṇṇa:

« wal-awidən wər ze yəqqəl alɣɑdil dɑt Yaḷḷɑ fel s-yəṭṭaf əššəriɣɑ nn-Attawraṭ; fellɑs əššəriɣɑ nn-Attawraṭ ɑ-s yətwaẓlɑy abakkɑḍ. Egɑs . . . təlɣudəlɑ tɑn Yaḷḷɑ . . . zagẓɑn əs Yeswa Ǝlməsix ɑs təgɑrraw, gɑrrawan-tat kəllu wə́n ṣər-əs əzzəgẓannin, əqqəlan alɣɑdilan dɑt Yaḷḷɑ . . . .» [Ǝlanjil, Tuṣunt tətiwaggat əy Kel-Roma 3:20-22]

Amera, dəffər əs nəzzəgẓan əs Yeswa Ǝlməsix, yəzzəzdag-ɑna Məššina, yəf̣f̣-ɑna təlɣudəlɑ-net, alaq tay nəfrɑg ɑn-nagu imarkeḍan; ɑ tən nətɑg da, fellɑs ənki-da ɑ fel dɑn-yogaẓ. Ās dɑn-yogaẓ, ɑ-dɑn-yaf̣f̣u ənnəyat n-ɑn-nagu ənken yaṛɑ, Ǝnṭa; aṛwɑh, ɑ-dɑn-yaf̣f̣u fərrəg n-igi-net. Nəɣra dəɣ Ǝlanjil:

« Amera, əlxurmɑ ən Yaḷḷɑ yamoṣan tɑggɑṣt, yəbbəyyan y-aɣalek kəllu; yəsɑlmɑd-ɑna ɑn-nugəy s-er-derɑnan n-əddənet, aṛwɑh, nugəy əs terk-əməddurt ən təljuhəlɑ, nəddər s-alxɑl ən məgrɑ əd təlɣudəlɑ, nɑbəd əy Yaḷḷɑ dəɣ azzamɑn wɑn marda; nəššəgəd əy tɑrrɑḳ-nana taḥɑ albarakɑ, ɑ-təc-amoṣan: Āṣṣɑ ən Yaḷḷɑ-nana Məqqəran, Ǝmɑgɑẓ-nana Yeswa Ǝlməsix əs taṇɑyɑ; sɑn, yəf̣f̣a Iṃɑn-net tɑḳute dəɣ adag-nana fel ɑ-dɑnɑ-dj-azzanzu, yɑgəẓ-ɑna də təmezrəyt kəllu, yəzzəzdəg əy ṃɑn-net tematte tənnif̣ranat, təgjɑjat dəɣ igi ən cimɑg molnin. [Ǝlanjil, Tuṣunt tətiwaggat ət Tɑṭay 2:11-14]

Yeswa Ǝlmǝsix, Tǝmuṣt-net :

Yeswa Ǝlməsix, Ǝnṭa da, Ɣisɑ ?
Ɣisɑ, Yeswa, isən iyan-da; isən way iyan-da. Alɣɑyɑ, isən wɑn Ɣisɑ, əṣṣanaɣ ɑ́s iyan ɑwɑl ɑs dj-aḥa, isən wɑn Yeswa iyan ɑwɑl s-agannɑ ɑs dj-aḥa. Ɣisɑ Ǝlməsix, Yeswa Ǝlməsix, awidən iyan-da ɑ yamôṣ.
Mɑfel əs dɑs-tətɑṇṇim Yeswa ?
Dɑt təhəwt ən Ɣisɑ angaloz Jəbrilla yəṇṇa y-Isəfu: “Maryam, ɑ-du-tala barɑr; əzzɑr tagaɣ-ɑs isən Yeswa, fellɑs ənṭa a he yɑgəẓan ɑɣalek-net də bakkɑḍan-nasan.” [Ǝlanjil wɑ yəktab Mɑtəyos 1:21]. Isən wɑn Yeswa da, ɑgamɑy n-alafɑḍ ən tɑrɑbt Isuq, aṛwɑh, lɑffaḍan-tu Kel-Surya, əd Kel Yahudɑ «Ǝsxa» dəɣ ɑwɑl-nasan, ef̣əššər-net yamôṣ Ǝmɑgɑẓ. Ǝnki-da ɑ yəṇṇa angaloz Jəbrilla: ɑdj-agu isən Yeswa, fellɑs ɑdj-ɑgəẓ ɑɣalek-net də bakkɑḍan-nasan. Ǝnki da ɑ fel dj-oṣa Yeswa Ǝlməsix dəɣ əddənet, ɑdj-ɑgəẓ ɑɣalek dəɣ abakkɑḍ. Awidən kəllu wɑ yəgan abakkɑḍ, yəlɑ tɑrrɑḳ dəɣ Yeswa Ǝlməsix; ɑ c-ɑgəẓ əmmoṣ yəgmay d-əs asɑruf̣ dəɣ isən-net.

Alxɑlan ǝn nɑlkɑman n-Ǝlmǝsix :

Inɑlkɑman ən Yeswa Ǝlməsix, mɑni əlmiɣnɑ nn-ətwəsəlmɑɣ, wɑ tɑggin əntəni ?

Inɑlkɑman ən Yeswa Ǝlməsix tɑwasalmɑɣan, fellɑs ənki ɑs dɑssən-yəṇṇa Yeswa Ǝlməsix ɑ t-agin; dɑt eməkkəl-net ɑs yəgmaḍ əddənet, yəṇṇa əy maɣrɑn-net:

« . . . Yətwaf̣f̣-i əlxəkum kəllu dəɣ alhɑwɑ d-amaḍɑl; 19 Ragazat za, tagim inɑlkɑman-in dəɣ aɣalek ən tamattɑwen kəllu, təssəlməɣam-tan dəɣ ɑṃɑn s-isən ən Yaḷḷɑ-Āddɑ, əd wɑn Barɑr, əd wɑn Ṃɑn-zaddognin; 20 ɑd tən-təsɑlmɑdam eṭṭɑf n-aratan kəllu wəns dɑwən-əge tɑnɑṭ-nasan; aṛwɑh, əṣṣənat ɑs, addêwa dər-wən fawda, ɑr tezərəst n-əddənet. Āṃin. [Ǝlanjil wɑ yəktab Mɑtəyos 28:18-20]

Iyan əlmiɣnɑ nn-əsəlməɣ wɑ tɑggin nɑlkɑman n-Ǝlməsix, sannɑl ɑ yamoṣ n-aggez ən tɑggɑyt ən wən dɑs-əlkamnin.

Aṛwɑh, esəlməɣ dəɣ ɑṃɑn yamôṣ sannɑl ən tamaṭṭɑnt tɑ yəga Yeswa d-əsənḳər wɑ dj-əga dəɣ tamaṭṭɑnt. Ās yəggaz awidən dɑw ɑṃɑn, yəbbirbar, wər əssənfas; ənki yəssəḳna eggɑz ən Yeswa asanṣo; əzzɑr ɑs dj-əgmaḍ awidən ɑṃɑn n-əsəlməɣ, ənki yəssəḳna esənḳər wɑ dj-əga Yeswa dəɣ tamaṭṭɑnt. Awidən wɑ yətwasalmɑɣan, yəggəyyat iṃɑn-net ɑ́s, tamaṭṭɑnt tɑ yəga Yeswa fel təgəttɑwt, ənṭa ɑ dɑs-yərẓaman ibakkɑḍan-net; aṛwɑh, yəggəyyat ɑ́s Yeswa, yənḳar-du dəɣ tamaṭṭɑnt.

Aṛwɑh, esəlməɣ dəɣ ɑṃɑn, yamôṣ təgəyye n-ɑ́s, Məššina yəf̣f̣-ɑna iyat təməddurt taynɑyat. Ǝššiṭɑn, ɑɣašɑd ɑ yətɑgg awidən, əd təməddurt-net. Abakkɑḍ, ənṭa da, wər dj-ətɑway ɑr aššawɑšɑ, egənəd, d-aɣašɑd ən ṃɑn. Egɑs Məššina yəfrɑg ɑ dɑn-yəšurəd araṭan wina gənnodnin deh kəllu, əzzɑr yaf̣f̣-ɑna təməddurt taynɑyat, əwəl yaynɑyan, əd ṃɑn əḳnɑnin. Yəṇṇ-ɑna dəɣ attɑrix n-Ǝlanjil:

« Ǝnki-da ɑs, awidən yəggazán Ǝlməsix, yəzzəgẓan ṣər-əs, yəga ɑxluk yaynɑyan; araṭan wənn ə́rəwnin əzgaran, əməkkeyəd ənḳa-da, əggazan wənn áynaynin edag-nasan. » [Ciṛɑwt Tətiwaggat əy Kel Korənṣ Tɑnn Ǝṣnɑtat 5:17].

Tawɑṭre :

Inɑlkɑman n-Ǝlməsix, cimadan ? Aṛwɑh əmmoṣ cimadan, mɑn-tu əlmiɣnɑ nn-əmud wɑ tɑggin ?

Ā kun-nassagru emud wɑ tɑggin nɑlkɑman n-Ǝlməsix. Nəkkəni, wər dɑs nətəṇṇu emud. Tawɑṭre ɑ dɑs nətɑṇṇu. Yeswa Ǝlməsix yəmal-ɑna dəɣ Ǝlanjil ənken a hes nətɑwaṭrɑt. Yəṇṇa:

« Aṛwɑh, ɑs təge cənn igi ən tawɑṭre mɑ təqqala ənkenn əmnuf̣ɑk; əntəni sɑn, aṛɑn ɑd tɑwaṭren əzzikken də ṇɑn ən taɣare, əd daggan wən dəɣ əmməṇaynat taṛṛɑyen fel a tən-ɑggin aɣalek; yəllîkan, əmmelaɣ-ɑwan, əgrawan-tanat cirezen-nasan. 6 Egɑs kay, ɑs təge cənn igi ən tawɑṭre, ɑṭəf ɑmmɑṣ n-ahan-nak, tabbarbaraq-qid, tawwaṭre s-Yaḷḷɑ yamoṣan Āddɑ-nak wɑ yəṣṣanan dəɣ əššir; alaq tay, Āddɑ-nak yoggɑn dəɣ əššir ɑ-dɑk-ərẓəm etakás. 7 Egɑs də təwɑṭrɑwen-nawan, mɑ təsuɣilam betuten ən bennɑn ənken tɑggin wən šɑhhadnin y-əṣṣənəman; fellɑs əntəni əɣilan ɑs, tawɑṭre-nasan ɑt-təɣmən fel igɑci ən betuten-nasan. 8 Dəɣ ənki mɑ dər-san tolam! Fellɑs Āddɑ-nawan yəṣṣɑn araṭan wəns təggənẓam aṛwɑ wər d-əs tən-təgmeyam. » [Ǝlanjil wɑ yəktab Mɑtəyos 6:5-8]

Dəɣ ənken dɑn-yəṇṇa Yeswa Ǝlməsix deh, nəṇɑy əlmiɣnɑ ən tawɑṭre tɑ fel dɑn-yaṛa Yaḷḷɑ. Də tawɑṭre, awidən ɑgamɑy ɑ yətɑg əs Məššina, yətɑdawwɑt-tu, yəsnammar-ɑs.

Dəɣ azzamɑn ən Yeswa Ǝlməsix, iyan də maɣrɑn-net yəgmay d-əs ɑ dɑssən-yəssəlmad tawɑṭre. Ǝzzɑr yəṇṇ-ɑssan Yeswa: «Alaq əs təgám cənn igi ən tawɑṭre, əzzɑr taṇṇim:

Āddɑ-nana wɑ yaḥan alhɑwɑtan, isən-nak zəddigan yətwəsəmɣɑret; Tɑṣed-du tamɣar-nak, tagu taṛɑ-nak dəɣ əddənet ənken əs tətɑg dəɣ alhɑwɑ; Af̣f̣-ɑna teṭṭe-nana tɑnn əjil wɑnn aɣorɑwɑḥ; Surəf̣-ɑna ibakkɑḍan-nana ənken əs nəsurif̣ əy wən dɑn-əganin erk-araṭ, nəkkəni da; Mɑ dɑn-toyye dəɣ adag wɑ he dəɣ nətwəməyyɑz, aṛwɑh, ɑgəẓ-ɑna dəɣ wɑ labɑsan; fellɑs Kay ɑ yəlan tamɣar, əd taṇɑyɑ, əd zazwɑr ɑr ɑbadan. Āṃin.» [Ǝlanjil wɑ yəktab Mɑtəyos 6:9-13]

Dəɣ aṣṣayfat ən nɑlkɑman ən Yeswa Ǝlməsix tɑ taḥam, tətɑggim tawɑṭre s-isən ən Maryam, tɑnn ɑṇṇɑ ən Yeswa ?

Ebaw. Wər c-əlla edag dəɣ Attawraṭ walɑ Ǝlanjil wɑ dəɣ nəṇay ɑ́s, ɑn-nagu tawɑṭre s-isən ən Maryam. Yəṇṇa Yeswa Ǝlməsix əy maɣrɑn-net ɑ́s, ɑd-agin tawɑṭre s-isən wɑn-netɑh, warge s-isən n-iyan awidən; Nəɣra dəɣ Ǝlanjil edag wɑ dj-əṇṇa Ǝlməsix:

«Yəllîkan . . . Naḳ, tewaɣle ɑ əge ɣur Āddɑ-nin. 13 . . . araṭ kəllu wɑ təgmayam s-isən-in, ɑ dɑwən-t-aga fel ɑdj-ətwəzəzwɑr Āddɑ əs Barɑr. 14 Ǝmmoṣ təgmayam araṭ iyan s-isən-in, Naḳ, ɑ-dɑwən-t-aga.» [Ǝlanjil wɑ yəktab Ǝxya 14:12-14]

Aṛwɑh yəṇṇa Ǝlməsix dəɣ Ǝlanjil: «yəllîkan wɑ yəllikanan, əmmelaɣ-ɑwan ɑs, ɑ təgmayám dəɣ Āddɑ s-isən-in, ɑ dɑwən c-agu.» [Ǝlanjil wɑ yəktab Ǝxya 16:23]

Wər c-əlla adag dəɣ Attawraṭ walɑ Ǝlanjil wɑ dɑn-yəf̣f̣an turɑgat n-igi ən tawɑṭre s-íyan isən ɑr wɑn Yeswa Ǝlməsix. Aṛwɑh, isən-net a dəɣ əgɑrraw awidən asɑruf̣ ən bakkɑḍan. Nəɣra dəɣ Ǝlanjil edag wɑ dj-əṇṇa:

«əṣṣənat ket-nawan, . . . ɑs, təṛnɑ tɑ taḥat isən ən Yeswa Ǝlməsix Wɑn Naẓaret ɑ c-ajjojayan, yəbdɑd dɑt-wan day yəsxɑ; Yeswa wənɑḍ təsṃaram fel təgəttɑwt, kuni, əzzɑr Yaḷḷɑ yəssənḳar-cid də tamaṭṭɑnt; . . . 12 Aṛwɑh, bɑ-tat tɑggɑṣt dəɣ iyan s-agannɑ ɑr Ǝnṭa ɣɑs; fellɑs wər aḥɑ isən wəliyan əddənet yəf̣f̣a Yaḷḷɑ ɑɣalek ɑ dɑn-yɑgəẓ ɑr wɑn-netɑh. » [Ǝlanjil, Attɑrix ən Nəmmuzɑl 4:10, 12]

«Yaḷḷɑ iyan-da ɑ yamoṣ, aṛwɑh, Ǝmɑggɑz n-ədmɑran ger Yaḷḷɑ d-aɣalek awidən iyan-da, Yeswa Ǝlməsix, 6 sɑn, yəf̣f̣a iṃɑn-net ərrəẓuman n-əsəddərəf n-ɑk iyan . . .» [Ǝlanjil, Tuṣunt Tətiwaggat əy Timote, Tɑ Tazzɑrat 2:5-6]

Yeswa Ǝlməsix ɑ abɑ fel ɑdj-ərẓəm ibakkɑḍan n-əddənet; Ǝnṭa ɑ dɑn-yətɑggazan ədmɑran dɑt Yaḷḷɑ. Isən wɑn-netɑh, Yeswa Ǝlməsix, ɑ yəlɑn taṇɑyɑ. Nəɣra dəɣ Ǝlanjil edag wɑ dj-əṇṇa:

«Yeswa, fel əs c-əllɑ ɑbadan, . . . yəfrɑg tɑggɑṣt təkmɑlat ən wən din-ahoẓnin Yaḷḷɑ ṣər-əs, dessɑn yəddɑr ɑbadan, yətɑggaz-ɑssan ədmɑran ɣur Yaḷḷɑ. 26 Āmɣɑr n-ɑggɑgan šəlɑn wayda ɑ dɑn-yəmməḳḳanan, zə́ddigan day, wər nəla lefi, wər əla ɑbakkɑḍ, wər nərṭey əd kel-abakkɑḍ, yaddôkal dənnəg alhɑwɑtan;» [Tuṣunt Tətiwaggat əy Kel-Yahudɑ 7:24-26]

Zəgẓən əs Yeswa Ǝlməsix aɣorɑwɑh, əgməy asɑruf̣ s-isən-net; alaq tayda a he təqqəla awidən yanɑyan, təgrəwa təməddurt taynɑyat ze wər nəɣərrəd ɑbadan.

Ǝlkǝttɑb, Betu ǝn Mǝššina :

Mɑ yamoṣ əlkəttɑb wɑs təmmɑ́lam "La Bible", aṛwɑh mɑ c-aḥan ?

Ǝlkəttɑb wɑs nəmmɑ́l "La Bible", Aṭṭawraṭ d-Ǝlanjil ərṭɑynin ɑ yamoṣ. Aḥɑnat-tu səggiṣat təṃərwen n-attɑrix dəs-səgiṣ; kadewat təṃərwen n-attɑrix dət-təẓɑ wənn ɑzzɑrnin, Aṭṭawraṭ; əṣnɑt təṃərwen n-attɑrix d-əṣṣɑ wənn əlkamnin, Ǝlanjil.

Ǝmmoṣ Aṭṭawrat d-Ǝlanjil ərṭɑyan dəɣ Ǝlkəttɑb iyan-da, nəgra dəɣ ənki ɑ́s, Aṭṭawrat d-Ǝlanjil wər əmməzrayan. Tɑṛṛɑyt iyat-da ɑ əllîlan; aṛwɑh, tɑggɑṣt iyat-da ɑ́ sɑsɑgrin, tɑggɑṣt tɑ dɑn-yəga Məššina əs Yeswa Ǝlməsix. Yeswa Ǝlməsix, dəffər tanaḳrɑ tɑ dj-əga dəɣ tamaṭṭɑnt, yəf̣f̣a aṃɑri n-aɣaf əy maɣrɑn-net fel ɑd-agrin Aṭṭawraṭ, d-əlkəttɑban n-ənnəbitan; yəṇṇ-ɑssan: « 44 Ǝzzɑr yəṇṇ-ɑssan: araṭan wina-da ɑ dɑwən-əmala aṛwɑ aḥêq-qawan; araṭan kəllu wən fel diy-əktabnin dəɣ Attawraṭ ən Muṣa d-əlkəttɑban n-ənnəbitan wən ɣadnin, əd wən Tagaytalen, əššil ɑd-əkkəran. 45 Alaq tayda, ɑ tən-yəf̣f̣a aṃɑri nn-aɣaf fel ɑd-agrin əlkəttɑban wini. 46 Yəṇṇ-ɑssan: Ǝnkén yəktaban dɑḥ: Ǝššil ɑ yamoṣ y-Ǝlməsix ɑdj-əṇəy ɑrk-ɑṇɑy, alaq tay yəssənḳər-du də tamaṭṭɑnt əjil wɑn karɑḍ; 47 əzzɑr tattamal tətubt d-agarɑw n-asɑruf̣ ən bakkɑḍan s-isən-net əy tamattɑwen kəllu, ɑ yof̣aran ɣur əɣrəm ən Yerusalɑm. » [Ǝlanjil wɑ yəktab Lukɑs 24:44, 46, 47]

Araṭan kəllu wən yəga Yeswa Ǝlməsix də təməddurt-net, əktaban-tan ənnəbitan dəɣ Attawraṭ ɑ yəlɑn cimɑḍ n-awaṭɑy dɑt təhəwt-net. Aṛwɑh araṭ kəllu wɑ əktaban fell-ɑs, yə́ga s-ənken əs t-əktaban.

Elargir toutes les FAQ's
Réduire toutes les FAQ's

Christianisme de base :

Comment est-ce qu’on peut devenir Chrétien ?

On devient Chrétien quand il croit en Jésus-Christ de tout son cœur. Le Nouveau Testament dit : "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille." [Actes 16 :31]

On croit que Jésus Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu comme il a dit; et on croit que Jésus- Christ est le Sauveur du monde comme il a dit.

Celui qui veut devenir Chrétien reconnaît qu’il a besoin du salut qui vient de Dieu; il reconnaît qu’il est pécheur comme Dieu nous a dit dans Sa Parole. Il nous dit : "Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;" [Romains 3:22, 23]

Il reconnaît et croit que Jésus-Christ est le Sauveur du monde; il croit que Jésus a le pouvoir de le sauver de ses péchés. Puis il prie Dieu. Dans sa prière il se renonce à ses péchés; il demande à Dieu de les lui pardonner au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans l’évangile que : "Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l 'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut." [Romains 10 :9-10]

Écoute bien à ce qu’on lit dans l'évangile :

"Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. . . . Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui." [Jean 3 :16, 36]

"Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste: il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes; il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre justes tous ceux qui croient en Jésus." [Romains 3 :23-26]

Jésus-Christ a dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle."

". . . et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi;" [Jean 3 :37, 37]

Le Salut :

Les chrétiens accomplissent-il de bonnes œuvres pour recevoir de Dieu le pardon de leurs péchés ?

Non ! Dans le Nouveau Testament (l’Evangile) et dans l’Ancien Testament (la Torah) nous comprenons que tant que nous ne nous sommes pas repentis de nos péchés, (c’est-à-dire que nous n’avons pas encore demandé et reçu le pardon de nos péchés devant Dieu) il nous est impossible d’accomplir de bonnes œuvres ! Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe que Dieu a dit : «Nous sommes tous comme des impurs, Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent.» (Livre du prophète Ésaïe 64:6)

Nous devons d’abord demander à Dieu le pardon de nos péchés au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu nous purifiera et nous donnera Sa justice. A partir de là, nous accomplirons de bonnes œuvres, non pas pour gagner le pardon, mais après l’avoir demandé et l’avoir obtenu. Nous obtenons le pardon par la grâce en Jésus-Christ. Nous lisons dans le Nouveau Testament : «Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Éphésiens 2:8-9)

Le salut est un don gratuit de Dieu. On ne peut pas l’acheter. Dieu nous le donne gratuitement par la grâce en Jésus-Christ quand nous croyons en Lui. Nous lisons aussi: « Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi ; la loi permet seulement de prendre connaissance du péché. 21 Mais maintenant, Dieu nous a montrés comment Il nous rend justes devant Lui, et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté: 22 Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, car il n'y a pas de différence entre eux: » (Romains 3:20-22)

Après que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Sauveur, Dieu nous purifie. Il nous donne sa propre justice. A ce moment-là nous pourrons faire de bonnes œuvres. Nous allons les faire, parce que c’est dans ce but que Dieu nous a sauvés de nos péchés en Jésus. Quand Il nous sauve, Il nous donne le désir et le pouvoir de faire Sa volonté.

Nous lisons aussi : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 14 qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui Lui appartienne, purifié par Lui et zélé pour les bonnes oeuvres». (Tite 2:11-14)

La Personne de Jésus-Christ :

Yeswa Almasix, c’est Lui, Ghisa ?

"Ghisa, Yeswa", les deux sont le même nom. Le nom "Ghisa" vient, sans doute, d’une autre langue que le nom "Yeswa". Mais les deux noms, "Ghisa" et "Yeswa" indiquent la même personne, Jésus-Christ.

Pourquoi dites-vous "Yeswa" ?

Avant la naissance de Jésus-Christ, l’Ange Gabriel dit à Joseph : (Marie) enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus : car Il sauvera son peuple de ses péchés." (l’Évangile, Matthieu 1:21). Le nom de "Yeswa" cherche la prononciation du nom arabe "Isuq". Les Syriens et les Hébreux le prononcent "Asxa" dans leur langue, dont le sens est: "Sauveur". Comme l’a dit l’Ange Gabriel, "tu lui donneras le nom de Jésus : car Il sauvera son peuple de ses péchés." C’est dans ce but que Jésus-Christ est venu dans le monde, pour sauver les êtres humains de leurs péchés. Tous sont pécheurs, mais toute personne pécheresse peut espérer obtenir le salut en Jésus-Christ. Jésus sauvera tous les pécheurs qui demanderont pardon à Dieu en Son nom.

La Pratique :

Quel est le sens du baptême que font les chrétiens ? Pourquoi le font-ils ?

Les chrétiens qui suivent Jésus-Christ se font baptiser parce que Jésus leur a commandé de le faire. Juste avant de quitter la terre, Jésus a dit à ses disciples : « . . . Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» (l’Évangile, Matthieu 28:18-20)

Pour les chrétiens, le baptême est le témoignage qui montre qu’ils ont choisi de suivre Jésus-Christ et de se joindre à l’Eglise. L’Eglise est l’ensemble des personnes qui croient en Lui, qui L’aiment et qui Le suivent.

Le baptême est aussi un signe qui rappelle la mort de Jésus sur la croix, et le fait qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Quand le croyant est immergé sous l’eau, il est totalement couvert par l’eau ; il ne peut plus respirer, il est comme mort pendant un instant. C’est une figure de l’ensevelissement de Jésus dans le tombeau. Et quand le croyant ressort de l’eau, c’est une figure de la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, celui qui se fait baptiser témoigne devant tout le monde qu’il croit que Jésus a payé pour tous ses péchés en mourant sur la croix et qu’Il est ressuscité des morts. D’autre part, le baptême d’eau signifie que Dieu donne une vie nouvelle aux chrétiens. Par le péché, Satan fait une œuvre de destruction dans la vie des personnes. Et le péché n’amène que la désolation, le mal, et la tristesse dans le cœur. Mais Dieu veut nous délivrer de toutes ces mauvaises choses et nous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau et une âme heureuse et en paix. Il nous dit : «Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.» (2 Corinthiens 5:17)

La Prière :

Est-ce que les chrétiens prient ? Et s’ils prient, quelles sortes de prières font-ils ?

Oui, les chrétiens prient. Pour eux, prier c’est parler à Dieu. Les chrétiens nomment la prière «tawatre» et non pas «emud». Jésus-Christ nous a expliqué dans l’Évangile comment nous devons prier. Il a dit : «Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous Le lui demandiez. » (L’Évangile, Matthieu 6:5-8)

Par ces paroles de Jésus-Christ, nous comprenons comment Dieu veut que nous fassions la prière. Dans la prière l’homme demande au Seigneur ce dont il a besoin ; il loue le Seigneur, et il remercie Dieu.

Quand Jésus-Christ était sur la terre, un de ses disciples lui a demandé de leur apprendre à prier. Jésus leur a dit : « Voici donc comment vous devez prier: « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à Toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! » (l’Évangile, Matthieu 6: 9-13)

Est-ce que vous priez au nom de Marie, la mère de Jésus-Christ ?

Non, nulle part dans la Bible il n’est dit que nous devons prier au nom de Marie. Jésus-Christ a dit à ses disciples de prier en Son nom et non pas au nom de quelqu’un d’autre. On lit dans l’Évangile ce que dit Jésus : « . . . je m'en vais au Père; 13 et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en Mon nom, je le ferai.» (l’Évangile, Jean 14:12-14) « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, Il vous le donnera en Mon nom.» (l’Évangile, Jean 16:23)

La Bible nous enseigne de prier au nom de Jésus-Christ et en aucun autre nom car c’est dans Son nom seul que l’on trouve le pardon de nos péchés. Nous lisons : «Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache ! C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par Lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. . . . 12 Il n 'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.» (Livre des Actes 4:10, 12)

«Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus -Christ homme, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » (1 Timothée 2:5-6) C’est Jésus-Christ qui est mort pour payer les péchés du monde. Et c’est Lui qui intercède devant Dieu pour les gens. C’est le nom seul de Jésus-Christ qui est digne et dont la puissance sauve les gens. Nous lisons : « Mais Jésus vit pour toujours et sa fonction de prêtre est perpétuelle. 25 C'est pourquoi Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Lui, car Il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. 26 Jésus est donc le grand-prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, sans défaut, sans péché ; Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. » (Epître aux Hébreux 7:24-26)

La Bible :

Qu’est-ce que ce livre que les chrétiens appellent «La Bible» ? Que contient-t-il ?

Pour les chrétiens, la Bible est la Parole inspirée de Dieu. Elle est composée de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament qu’on appelle également ancienne alliance et nouvelle alliance. Ce sont au total soixante-six livres réunis en un seul. Trente-neuf livres dans l’Ancien Testament dont la Thora, et vingt-sept livres dans le Nouveau Testament dont l’Evangile.

Si la Thora et l’Évangile sont ainsi rassemblés, cela nous indique que les deux ne se contredisent pas, mais suivent une seule voie. Ils expliquent un seul et même salut, le salut que l’Eternel nous donne en Jésus-Christ. Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ a bien expliqué la Thora et les livres des prophètes à ses disciples. Il leur a dit : « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu’il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse (la Thora), dans les prophètes, et dans les psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'Il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.» (l’Évangile, Luc 24:44-47).

Cliquez...

Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera.